Objavljen Pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nedavno je donelo novi Pravilnik za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja.

Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ima pravno lice i preduzetnik pod uslovom da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da ima prijavljene površine na kojima su podignuti matični zasadi. Pravilnikom su precizirani i drugi uslovi koje treba da ispuni svako ko želi da konkuriše za dobijanje ovih sredstava.

Podsticaji obuhvataju:
Podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku.

Da bi ostvario podsticaje za matični zasad mora da ima barem 200 sadnica predosnovne i osnovne kategorije, odnosno najmanje 2.000 podloga. Iznos sredstava za jabučaste i koštičave vrste je do 1.200 dinara po sadnici. Za jezgraste vrste voća je do 1.300, vinovu lozu 500  i hmelj 200 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad vegetativnih podloga ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 140 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad za dobijanje semena ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 1.000 dinara po sadnici.

Kada su u pitanju jagodaste vrste za malinu se ostvaruje do 50 din po sadnici, za jagodu do 40, kupinu do 100, borovnicu do 400 i ribizlu i ogrozd do 150 dinara po sadnici.

Podsticaji za podizanje matičnih zasada, ostvaruju se na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje koji se za svaku kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja od 1. do 15. oktobra kalendarske godine.

Podsticaje za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku. Pravo na podsticaje za proizvedene sadnice može se ostvariti za sadnice voćaka, vinove loze i hmelja koje su proizvedene u periodu od 1. septembra prethodne godine do 31. avgusta tekuće godine i za koje je u tom periodu izdat sertifikat.

Sredstva za proizvedene sadnice mogu da ostvare svi oni koji ispunjavaju zahteve propisane pravilnikom. Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije za jabučaste i koštičave vrste voćaka davaće se 50 dinara, orah 10, jagodaste vrste voća (osim jagode) 20, borovnice 100, jagode 10, i vinove loze i hmeljla po 50 dinara. Za sadnice sertifikovane kategorije proizvođači će moći da dobiju po 10 dinara za jabučaste i koštičave vrste, za jagodaste (osim borovnice i jagode) pet dinara,  borovnicu 50, jagodu, vinovu lozu i hmelj po pet dinara. Za standardne ktegorije podstccaji iznose za jabučaste i koštičav vrste po tri dinara, za jezgrasto voće osim oraha 5, kalemljeni orah i lesku po 80, jagodaste vrste (osim borovnice) 3, borovnicu 10, vinovu lozu i hmelj po tri dinara.

Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje koji se podnosi za svaku kalendarsku godinu Upravi, u periodu od 1. septembra do 15. oktobra kalendarske godine. Zahtev se može podneti za sadnice različite po kategorijama, vrstama, sortama ili klonovima koji su upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku.

Podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju raspodeljuju se Konkursom koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje Uprava. Korisnik podsticaja najkasnije do 30. juna naredne godine treba Ministarstvu da dostavi izveštaj o realizaciji  koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.

Ceo pravilnik možete pročitati ovde:
Pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

Zakoni i uredbe