Razvoj proizvodnje i prerade voća i povrća u opštini Leposavić

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Opština Leposavić

Aktivnosti i rezultati: Seosko stanovništvo u opštini Leposavić je dobilo stručnu pomoć u vezi sa modernim i ekološki prihvatljivim pristupom u proizvodnji voća. Kao rezultat podignuto je pet hektara zasada aronije, divlje jagode i jabuke u opštini Leposavić, kao osnova za proizvodnju i razvoj modernog voćarstva i dobre prakse za dalji prenos znanja i iskustva u ovom sektoru.

Javni i civilni sektor, zajedno za održivo korišćenje energetskih resursa

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom je ostvareno poboljšanje kapaciteta i strateškog okvira na lokalnom nivou za rad organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana, vezano za rad na poboljšanju energetske efikasnosti u skladu sa zakonskim obavezama, potrebama zajednice i iskustvima EU. Osim toga, poboljšana je saradnja i dijalog na lokalnom i regionalnom nivou između OCD i vlada u oblasti energetske efikasnosti.

Uključivanje organizacija civilnog društva iz Srbije u popularizaciju energetske efikasnosti i obnovljivih energetskih izvora

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, opštine Ivanjica, Arilje, Čajetina, Kraljevo i Bajina Bašta

Aktivnosti i rezultati:
1. Učenici i studenti su unapredili znanja o održivom razvoju, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, njihovom korišćenju i značaju za zaštitu životne sredine.
2. Organizacije civilnog društva su poboljšale svoja znanja o primeni principa i mera održivog razvoja u energetskom sektoru.

Uči od prirode

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, Nova Varoš, Sjenica

Aktivnosti i rezultati: Ciljne grupe su bili učenici osnovnih škola i srednjih škola, kao i stanovnici iz lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti su sprovedene u tri radna paketa:
1. Aktivnosti za poboljšanje znanja učenika.
2. Senzibilizacija javnosti o zaštiti životne sredine.
3. Jačanje kapaciteta u SRP „Uvac“ da pruže obrazovne usluge zainteresovanim stranama.

LEADER pristup u prekograničnom području Srbija - BIH

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija i Bosna i Hercegovina, opštine Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo razvoju kapaciteta za implementaciju LEADER pristupa u prekograničnom području i izradi lokalnih strateških planova u opštnama Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: decembar 2010/mart 2012.

Smanjimo otpad zajedno - Novi korak ka Evropi

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje, Inđija

Aktivnosti i rezultati:
- Unapređeni su institucionalni (organizacioni) kapaciteti opštine Arilje za pružanje usluga i integralno upravljanje otpadom u skladu sa definisanim prioritetima i iskustvom iz partnerskih organizacija.
- Podignuta je svest građana u opštinama Arilje i Inđija za odgovorno i racionalno korišćenje komunalnog otpada.

Turizam - nova šansa za saradnju i razvoj

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje

Aktivnosti i rezultati:
1. U opštini Arilje usvojen je primer dobre prakse iz oblasti menadžmenta i pružanje usluga u sektoru turizma i primenjeno je stečeno znanje i iskustvo,
2. Definisan je vizuelni identitet i poboljšana je turistička infrastruktura u skladu sa partnerskim iskustvom i principima održivog korišćenja prirodnih resursa,
3. Poboljšani su kapaciteti preduzetnika, pružaoca usluga iz ove opštine u sektoru seoskog turizma,

Civilni sektor aktivni partner u održivom urbanom razvoju

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Organizacije civilnog društva (OCD) su obučene za aktivno učešće u procesu urbanističkog planiranja i donošenje planskih dokumenata,
2. Ekološke OCD iz Srbije su edukovane za primenu principa održivog razvoja i principa energetske efikasnosti u urbanim sredinama i pripremljena je analiza toplotnih gubitaka javnih zgrada u 3 opštine u jugozapadnoj Srbiji,

Kultura i tradicija kao potencijali za razvoj preduzetništva

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija, opština Raška i grad Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom omogućen je razvoj znanja i veština o tradicionalnim zanatima, priprema tradicionalne nošnje Podibra, organizacija regionalne manifestacije i razvoj suvenira baziranih na tradiciji Podibra.

Donator: Open Society Fund

Godina realizacije: oktobar 2010 / avgust 2011.

Godina biodiverziteta

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta unapređena je infrastruktura za ekološku edukaciju, znanje i regionalna kooperacija mladih u zaštiti životne sredine. Pored toga, lokalna zajednica je senzibilisana za zaštitu životne sredine.

Donator: Ambasada Finske

Godina realizacije: maj 2010/maj 2011.