Direkcija za robne rezerve kupuje pšenicu

Republička Direkcija za robne rezerve kupuje do 28.144 tona merkantilne pšenice rod 2018. godine, domaćeg porekla. Kupovina će se vršiti posredstvom Produktne berze AD Novi Sad.

Republička Direkcija za robne rezerve kupuje do 28.144 tona merkantilne pšenice rod 2018. godine, domaćeg porekla. Kupovina će se vršiti posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od:
1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava,
2. zemljoradničkih zadruga i
3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Potrebno je da gazdinstvo bude upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da bude u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita ( osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilna pšenica je domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Kupuje se minimalno 10 tona od porodičnog gazdinstva

Cena merkantilne pšenice je 18,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Potrebna dokumentacija za potpisivanje ugovora

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom:
komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:
1. fotokopiju lične karte,
2. original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu).
zemljoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu su u obavezi da dostave:
1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,
2. original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i:
potvrdu o uskladištenju potisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,
magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca
sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane  privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je  potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara koji je merkantilnu pšenicu primio. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.
račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Prijavite se Produktnoj berzi!

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se Produktnoj berzi Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9 do 14 sati, počev 10.07.2018. godine, na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, 3238-425 u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953
Foto: Karolina Przybysz

Pšenica