Forum građana Kraljeva potpisuje memorandum o saradnji sa gradom Kraljevom

Organizacije okupljene u okviru platforme Forum građana Kraljeva su održale sastanak 19.7.2022.godine kako bi razmotrile predlog Memoranduma o saradnji grada Kraljeva i udruženja građana.
Učesnici radionice su imali prilike da se upoznaju sa predlogom Memoranduma, koji definiše model saradnje građanskog društva i donosioca odluka na lokalnom nivou. 
Članice Foruma su usaglasile tekst Memoranduma i odlučile da isti potpišu sa gradom Kraljevom.

Memorandumom je predviđena saradnja na unapređenju učešća građana i udruženja građana na teritoriji grada Kraljeva kroz:
    • rad na uspostavljanju savetodavnog tela za saradnju grada Kraljeva i civilnog društva;
    • saradnju grada Kraljeva sa udruženjima/organizacijama u oblasti civilnog društva (sektora);
    • koordiniranje procesa saradnje gradske uprave i njenih službi sa civilnim društvom;
    • koordiniranje učešće civilnog društva u procesima donošenja planskih i strateških dokumenata grada Kraljeva koji se odonose na održivi razvoj grada;
    • iniciranje izrade lokalnog akcionog plana grada Kraljeva za saradnju sa civilnim društvom na lokalnom nivou;
    • koordiniranje i podsticanje učešća civilnog sektora u javnim raspravama od javnog interesa;
    • davanje inicijativa i predloga u pripremi budžeta i drugih dokumenata koji utiču na rad organizacija civilnog društva (OCD);
    • predlaganje akcija i preduzimanje konkretnih mera i aktivnosti za postizanje održivog razvoja grada, posebno onih kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti i inkluzije na nivou grada;
    • iniciranje saradnje sa drugim gradovima iz zemlje i inostranstva, udruženjima građana i asocijacijama gradova i opština na aktivnostima koje doprinose ostvarenju ciljeva održivog razvoja grada;
    • organizaciju godišnje konferenciju za prezentaciju rada civilnog sektora.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Strateški razvoj, zajedno sa građanima", koji sprovode Asocijacija za razvoj Ibarske doline i grad Kraljevo.
Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

 

Forum građana Kraljeva
Forum građana Kraljeva
Forum građana Kraljeva