Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor
Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj godini.

Ceo pravilnik možete pročitati na sledećem linku:
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Zakoni i uredbe