IDA - ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ IBARSKE DOLINE . IBAR DEVELOPMENT ASSOCIATION . KRALJEVO

Projekti

Aktivni

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija i Republika Crna Gora

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta

Opšti cilj 1:
Ojačani podsticaji za razvoj malih i srednjih preduzeća i smanjenje nezaposlenosti kroz razmenu iskustava, unapređenje znanja, povećanje konkurentnosti i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u sektoru pčelarstva u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.

Opšti cilj 2:
Pružen doprinos povezivanju ljudi, zajednica i razmeni ideja u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.

Specifični cilj:
Poboljšana produktivnost i konkurentnost ruralnih područja u sektoru pčelarstva kroz transfer znanja i primera dobre prakse i zajedničkih partnerskih aktivnosti u skladu sa principima zaštite životne sredine i zdravstvene bezbednosti hrane.
 
Planirane aktivnosti:

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 1:
A1.1. Savetodavno stručna podrška.
A1.2. Izdavanje publikacija o pčelarstvu.
A1.3. Javno zagovaranje za povećanje podrške pčelarstvu od strane lokalnih samouprava.
A1.4. Analize uzoraka meda i nabavka potrebnih lekova.
A1.5. Sprovodjenje kampanje za bezbednu upotrebu pesticida u voćarstvu.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 2:
A2.1. Organizovanje studijske posete za pčelare iz Crne Gore, kod pčelara u Opštini Arilje.
A2.2. Organizovanje mentorske posete za pčelare iz Opštine Arilje, kod pčelara u Crnu Goru.
A2.3. Unapređenje pristupa informacijama od značaja za pčelarstvo.
A2.4. Razvoj i implementacije standarda u pčelarstvu.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 3:
A3.1. Javni konkurs za odabir 60 korisnika.
A3.2. Nabavka opreme za unapređenje produktivnosti i konkurentnosti.
A3.3. Odabir mentora za pčelare početnike.
A3.4. Uspostavljanje internih procedura za poštovanje “higijenskih uslova”.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 4:
A4.1. Javni konkurs i odabir korisnika.
A4.2. Nabavka košnica i rojeva i isporuka odabranim korisnicima.
A4.3. Mentorska podrška za nove pčelare.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 5:
A5.1. Promo konferencije i medijska promocija.
A5.2. Priprema i distribucija promo materijala.
A5.3. Organizovanje četiri sajma meda.

Očekivani rezulatati:

Rezultat 1: Unapređeni uslovi za razvoj pčelarstva i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u pograničnom području. Povećanje interesovanja među učesnicima u centralnoj i zapadnoj Srbiji o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivredu, i potrebama za merama podrške održivoj poljoprivredi od javne uprave, koristeći argumente bazirane na istraživanju, znanju i iskustvima profesionalnih farmera.

Rezultat 2: Unapređena saradnja između pčelara u pograničnom području Srbije i Crne Gore, kroz razmenu znanja i iskustava i učenje na primerima dobre prakse.

Rezultat 3: Unapređena produktivnost i konkurentnost pčelara i uspostavljene procedure za monitoring proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Rezultat 4: Obezbeđena podrška za marginalizovane grupe (mladi, žene, ruralno stanovništvo, nacionalne manjine) za pokretanje ekonomskih aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva.

Rezultat 5: Efikasno promovisani projekat, pčelarstvo i podrška Evropske unije.

Donator: Evropska Unija

Link projekta: http://pcelarstvo.arilje.org.rs/sr/pocetna/

Realizovani

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Zvečan, Leposavić i Zubin Potok

Aktivnosti i rezultati: Pripremljene su tri strategije lokalnog ekonomskog razvoja za opštine  Zvečan, Leposavić i Zubin Potok

Donator: UNDP

Godina realizacije: septembar 2013/maj 2014.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. On direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz jačanje NVO i kapaciteta drugih ključnih aktera u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu, i da se zalažu za unapređenje javne politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Specifični cilj je da se promoviše i podrži razvoj organske poljoprivrede u Srbiji kroz zagovaranje za uvođenje i doslednu primenu istraživanja na bazi javnih politika, podršku merama i subvencionisanju u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu, utičući na donosioce odluka, poljoprivrednike i potrošače.

Planirane aktivnosti:

Aktivnost 1: Naučno istraživanje isplativosti i analiza konkurentnosti organske poljoprivredne proizvodnje u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Aktivnost 2: Podrška zagovaračkih sastanaka lokalnih aktera o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivrede, kao i potrebama podrške javne uprave merama održive poljoprivrede u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Aktivnost 3: Obuka o organskoj poljoprivredi za lokalne poljoprivrednike iz centralne i zapadne Srbije.

Aktivnost 4: Finalni nacionalni događaj u okviru Nacionalnog konventa za praćenje Poglavlja 11-poljoprivreda i ruralni razvoj.

Očekivani rezulatati:
1. Pripremljena evidencija, u obliku naučnog istraživanja, o prednostima konverzije u organsku poljoprivredu, koji se može iskoristiti kao argumente za zagovaranje konverzije u organsku proizvodnju.
2. Povećanje interesovanja učesnika u centralnoj i zapadnoj Srbiji o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivredu, i potrebama za merama podrške održivoj poljoprivredi od javne uprave, koristeći argumente bazirane na istraživanju, znanju i iskustvima profesionalnih farmera.
3. Unapređeno znanje lokalnih poljoprivrednika o održivoj poljoprivredi, metodama organske proizvodnje, umrežavanju poljoprivrednika i tržištu organske hrane.
4. Načela održive poljoprivrede i organska proizvodnja postavljena na viši nivo u agendi Nacionalnog konventa, u okviru radne grupe za praćenje Poglavlja 11 (RG7) poljoprivreda i ruralni razvoj, i među srodnim lokalnim i nacionalnim akterima.

Donator: ORCA

Period realizacije: april 2017 - oktobar 2017. godine

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Park prirode „Golija“, Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na rešavanje nedostatka jasnih upravljačkih mehanizama za razvoj Parka prirode „Golija“, kao i nedostatka zajedničkog planskog dokumenta koji objedinjuju težnje svih 5 opština i gradova na čijoj se teritoriji nalazi zaštićeno područje. Projekat svojim metodološkim pristupom cilja i direktno uključuje sve ključne aktere u proces akcionog planiranja i definisanja modela upravljanja.

Ciljevi projekta:

Stvaranje mehanizama za upravljanje teritorijom i održivim razvojem turizma kroz predlaganje modela upravljanja i definisanje mera razvoja i akcije za razvoj Parka prirode Golija.

Pod nadzorom direktora evropskog PROGRES programa, i direktnim nadzorom direktora Golije projekta, konsultantska firma će sprovesti osnovni procenu, kratku analizu indikativnih tema za akcioni plan, izradu studije o mogućem modelu/ima upravljanja teritorijom i upravljanje turističke destinacije i pripremiti akcioni plan za razvoj Parka prirode Golija.

Planirane aktivnosti:
1. Identifikacija i preuzimanje strateških i planskih dokumenata, od značaja za razvoj i upravljanje Parka prirode Golija;
2. Analiza relevantnosti preuzetih dokumenata za razvoj Parka prirode Golija;
3. Sastanak sa ovlašćenim predstavnicima 5 lokalnih samouprava (JLS) iz Parka prirode Golija, relevantnim predstavnicima nacionalnih vlasti i drugih relevantnih aktera, za informacije i preliminarne svrhe za prikupljanje podataka;
4. Definisanje programa studijskog putovanja;
5. Definisanje nacrta liste relevantnih aktera za planiranje razvoja i definisanje modela upravljanja na Parku prirode Golija;
6. Definisanje plana komunikacije za implementaciju ugovora.

Donator: UNOPS

Period realizacije: april 2017 - oktobar 2017.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Grant će se koristiti da se podrži civilni sektor u stvaranju preduslova za aktivnu participaciju u kreiranju i implmentaciji politika u oblasti zaštite prirode, klimatskih promena i civilnoj zaštiti, kao i za unapređenje aktivizma OCD u procesu evropskih integracija i usvajanju politika EU u navedenim oblastima. Posebna pažnja će biti posvećena umrežavanju OCD, kao i daljem razvoju već postojećih mehanizama (SEKO mehanizam) za učešće civilnog sektora u planiranju donatorskih fondova, kao i dijaloga sa donosioima odluka.

Pored navedenog, jedan segment institucionalnog granta će biti usmeren na realizaciju aktivnosti koje će podržati organizacijski razvoj i osiguravanje višeg stepena održivosti OCD.

Kada je reč o zaštiti prirode glavni akcenat će bit stavljen na održivi razvoj poljoprivrede, održivi razvoj zaštićenih područja, kao i održivom razvoju šumarstva. U okviru teme Klimatske promene najveća pažnja će biti posvećena energetskom sektoru, i to kako sa aspekta kreiranja politika, tako i sa unapređenjem dijaloga sa lokalnim samoupravama o razvoju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora. Sektor civilne zaštite će biti pokriven u prvoj godini kroz unapređenje kapaciteta OCD i lokalnih zajednica u uključivanje u sam sistem civilne zaštite.

Tokom implementacije će posebna pažnja biti posvećena rodnoj ravnopravnosti, kao i drugim marginalizovanim kategorijama, kao što su mladi i ruralne zajednice.

Ciljevi projekta:

Doprineti participativnom kreiranju javnih politika u zaštiti životne sredine, usvajanju pravnog okvira Evropske unije i njegovoj implementaciji, a bazirajući se na principima održivog razvoja, konsenzus zainteresovanih strana i aktivnoj participaciji civilnog društva i loklanih zajednica.

Doprinos granta se ogleda u unapređenju kapaciteta civilnog sektora za učešće u kreiranju politika, unapređenoj održivosti OCD i definisane strateškog okvira njihovog delovanja, s jedne strane, a sa druge strane će kroz podršku dijalogu javnog i civilnog sektora dodatno unaprediti mehanizmi saradnje i uticaja civilnog društva za kreiranje javnih politika i usvajanju politike EU u sektoru zaštite životne sredine.

Planirane aktivnosti:

Radni paket 1 Unapređenje organizacijskih kapaciteta i uloge civilnog društva

Za ovaj radni paket planirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost 1.1 Realizacija treninga o procesima evropskih integracija za OCD.
Aktivnost 1.2 Realizacija tri info sesije za OCD i druge zainteresovane strane o procesima evropskih integracija za poglavlja 11, 12, 13 i 27.
Aktivnost 1.3 Organizacija šest jednodnevnih promotivnih i edukativnih radionica o ulozi civilnog društva u razvoju lokalnih zajednica i volonterizmu za učenike osnovnih i srednjih škola i studente
Aktivnost 1.4 Organizacija radionica za izradu strateškog plana Asocijacije za razvoj Ibarske doline

Radni paket 2 Unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora u zaštiti životne sredine, klimatskim promenama i civilnoj zaštiti

U okviru ovog radnog paketa planirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost 2.1 Realizacija dva nacionalna sastanka SEKO mehanizma za poljoprivredu i ruralni razvoj na temu održivog razvoja;
Aktivnost 2.2 Realizacija sastanka Nacionalnog konventa za poglavlja 11, 12, 13 i 27 o pitanjima održivog razvoja i EU integracija;
Aktivnost 2.3 Realizacija 3 regionalna okrugla stola o razvoju organske proizvodnje u funkciji pozitivnog uticaja na zaštitu prirode;
Aktivnost 2.4 Priprema brošure “Uticaj organske proizvodnje na zaštitu životne sredine, biodiverzitet, očuvanje genetičkih resirsa, klimatske promene i kvalitet zemljišta”;
Aktivnost 2.5 Organizacija međunarodnog stručnog skupa – radionice „Održivi razvoj 2030“.

Radni paket 3 Podrška umrežavanju OCD i njihovom delovanju

Planirane aktivnosti:
Aktivnost 3.1 Organizacija dve radionice za definisanje platforme za umrežavanje OCD za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj.
Aktivnost 3.2 Definisanje zajedničke strategije i definisanje budžeta mreže OCD za održivu poljoprivredu, ruralni razvoj uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti.

Očekivani rezulatati:

Rezulat 1: Unapređeni kapaciteti civilnog društva za aktivno učešće u implementaciji principa održivog razvoja, procesima evropskih integracija u zaštiti životne sredine i bolje upravljanje sopstvenim resursima, putem obuka, promotivnih i edukativnih aktivnosti.
Rezulat 2: Civilni sektor je unapredio mehanizme i kapacitete za saradnju civilnog i javnog sektora i uključivanje građana u aktivnosti zaštite životne sredine, smanjenje klimatskih promena i razvoju civilne zaštite na lokalnom nivou.
Rezultat 3: Organizacije civilnog društva su unapredile međusobnu umreženost, definisale su zajedničke principe zagovaranja javnih politika za zaštitu prirode, klimatske promene i civilnu zaštitu i razvile akcione planove za pojedinačno i zajedničko delovanje u naredne 2 godine.

Donator: Institucionalni grant se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Period realizacije: oktobar 2016 - oktobar 2017.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: gradovi Kraljevo i Novi Pazar, opštine Leposavić, Tutin i Zvečan

Aktivnosti i rezultati: Kao dugoročni rezultati ovog projekta unapređeni su kapaciteti i postignuto je razumevanje lokalnih samouprava i civilnog sektora o Protokolu o vodi i zdravlju i njegovoj implementaciji na lokalnom nivou, a javnost je senzibilisana za kvalitetnije očuvanje životne sredine.

Kratkoročni rezultati ostvareni ovim projektom su:
1. Predstavnici civilnog i javnog sektora u opštinama sliva reke Ibar pokrenuli su dijalog i saradnju na unapređenju stanja životne sredine i dostizanja ciljeva Srbije u obezbeđivanju zdrave pijaće vode.
2. Školska omladina, građani i javnost su informisani i edukovani o značaju zdrave pijaće vode i modelima njenog očuvanja i obezbeđivanja građanstvu.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Godina realizacije: septembar 2015/novembar 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati:
Ishod 1 (outcome): Unapređeni su kapaciteti i planski okvir na lokalnom nivou za delovanje CSO, loklanih samouprava i drugih zainteresovanih strana na unapređenju agro-ekoloških aktivnosti i uključivanje ugroženih kategorija stanovnika.
Ishod 2 (outcome): Unapređena je saradnja i dijalog na nacionalnom nivou između donosioca odluka i civilnog društva u stvaranju pravnog okvira i implementacije agroekoloških mera.
Učinak 1 (output): Organizacije civilnog društva poseduju kapacitete za aktivno delovanje na implementaciji principa i mera održive poljoprivrede.
Učinak 2 (output): Unapređeni su kapaciteti loklanih vlasti, civilnog sektora i zainteresovanih strana za implementaciju agro-ekoloških mera, održivi razvoj i uključivanje malih poljoprivrednih gazdinstava i ugroženih kategorija u sistem održive poljoprivrede.
Učinak 3 (output): Podržano je stvaranje okvira za implementaciju agro-ekoloških mera u okviru nacionalnih i IPARD mera kroz aktivni dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka na nacionalnom nivou.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: avgust 2014/ jul 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Za liderstvo u ruralnim sredinama edukovano je 350 srednjoškolaca i sertifikovana su 23 vršnjačka trenera za liderstvo.
2. Razvijeni su upravljački kapaciteti učenika srednjih škola i aktivizam parlamenata srednjoškolaca, na osnovu iskustava EU mreža.
3. Usvojene su mere za podršku ruralnim mladima na nacionalnom i lokalnom nivou.
4. Javnost Srbije je senzibilisana za razumevanje potreba ruralnih mladih i za ulogu civilnog društva.

Donator: Evropska Unija u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme (CBSS) 2013 za Srbiju

Godina realizacije: maj 2014/oktobar 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, grad Kraljevo, opštine Tutin, Novi Pazar i Leposavić

Projektom su ostvareni kratkoročni rezultati:
1. Uspostavljen je model za monitoring kvaliteta vode u akumulaciji „Gazivode“, kao osnov za zaštitu vode i preventivno delovanje na smanjenju zagađenja voda.
2. Školska omladina, građani i stručna javnost su informisani i edukovani o kvalitetu vode u slivu reke Ibar, zaštiti vodotokova i prirode.
Kao dugoročni rezultat razvijen je model za unapređenje kvaliteta vode i obezbeđivanje sigurnijeg vodosnabdevanja u slivu reke Ibar, kroz monitoring i odgovorno ponašanje stanovništva.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Godina realizacije: oktobar 2014/decembar 2014.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, Opštine Arilje i Ivanjica

Aktivnosti i rezultati: Projekat je podržao lokalne zajednice da postanu energetski nezavisne i samoodržive koristeći: unapređenje svesti javnosti, stvaranje energetskog menadžmenta, izrade lokalnih energetskih resursa i smanjenje emisije CO2.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Godina realizacije: jun 2014/avgust 2015.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo poboljšanju kapaciteta OCD iz jugozapadne Srbije za kvalitetno i transparentno delovanje i interakcije sa lokalnim vlastima i javnošću, sa ciljem socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonskim okvirom u Srbiji.

Rezultati projekta su:
1. Poboljšani kapaciteti organizacija civilnog društva i aktera iz jugozapadne Srbije za sprovođenje dijaloga sa lokalnim vlastima, pružanje relevantnih inputa u planiranju i sprovođenju politike, komuniciranju i obavljanju terenskih aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i socijalne inkluzije,
2. Sedam OCD iz jugozapadne Srbije razvile su socijalne usluge bazirane na racionalnoj upotrebi resursa i zakonodavnom okviru u Srbiji,
3. Uspostavljena je bolja saradnja civilnog društva i lokalnih samouprava u socijalnoj zaštiti, kroz podršku međusektorskim timovima i usvajanjem budžeta za finansiranje mera socijalne zaštite u opštine jugozapadne Srbije, a na osnovu iskustva EU i zakonodavnog okvira Srbije,
4. Lokalne vlasti i stanovništvo jugozapadne Srbija su senzibilisani za bolje razumevanje socijalnog uključivanja i podrške lokalnim OCD u pružanju socijalnih usluga.

Donator: Evropska unija u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme (CBSS) 2013 za Srbiju

Godina realizacije: jun 2014/avgust 2015.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Opština Leposavić

Aktivnosti i rezultati: Seosko stanovništvo u opštini Leposavić je dobilo stručnu pomoć u vezi sa modernim i ekološki prihvatljivim pristupom u proizvodnji voća. Kao rezultat podignuto je pet hektara zasada aronije, divlje jagode i jabuke u opštini Leposavić, kao osnova za proizvodnju i razvoj modernog voćarstva i dobre prakse za dalji prenos znanja i iskustva u ovom sektoru.
Stvorene su mogućnosti za preradu voća i povrća, kroz razvijanje portfolia proizvoda, jednog pogona za preradu i zamrzavanje. Uspešno je promovisana akcija, proizvodnja voća i prepoznatljivost EU kao donatora.

Donator: Evropska unija

Godina realizacije: januar 2013/januar 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom je ostvareno poboljšanje kapaciteta i strateškog okvira na lokalnom nivou za rad organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana, vezano za rad na poboljšanju energetske efikasnosti u skladu sa zakonskim obavezama, potrebama zajednice i iskustvima EU. Osim toga, poboljšana je saradnja i dijalog na lokalnom i regionalnom nivou između OCD i vlada u oblasti energetske efikasnosti.

Projektom su ostvareni sledeći rezultati:
1. Organizacije civilnog društva su poboljšale kapacitete za implementaciju principa i mera održivog razvoja u energetskom sektoru.
2. Lokalne vlasti u jugozapadnoj Srbiji su poboljšale svoje potencijale za pripremu i realizaciju Lokalnog akcionog plana energetske efikasnosti na lokalnom nivou.
3. Kreiran je okvir za aktivno učešće civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou, potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika i definisanjem modela saradnje.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: april 2013/februar 2014.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, opštine Ivanjica, Arilje, Čajetina, Kraljevo i Bajina Bašta

Aktivnosti i rezultati:
1. Učenici i studenti su unapredili znanja o održivom razvoju, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, njihovom korišćenju i značaju za zaštitu životne sredine.
2. Organizacije civilnog društva su poboljšale svoja znanja o primeni principa i mera održivog razvoja u energetskom sektoru.
3. Pripremljena je analiza toplotnih gubitaka javnih zgrada u 4 opštine jugozapadne Srbije i pripremljene su analize potencijala za korišćenje solarne energije u 5 opština i gradova u jugozapadnoj Srbiji.
4. Definisani su principi saradnje javnog sektora i OCD u energetskom sektoru i zaštiti životne sredine.
5. Javnost je informisana o značaju energije, eko - efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u zaštiti životne sredine.

Donator: Ambasada Finske

Godina realizacije: maj 2011/april 2012.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, Nova Varoš, Sjenica

Aktivnosti i rezultati: Ciljne grupe su bili učenici osnovnih škola i srednjih škola, kao i stanovnici iz lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti su sprovedene u tri radna paketa:
1. Aktivnosti za poboljšanje znanja učenika.
2. Senzibilizacija javnosti o zaštiti životne sredine.
3. Jačanje kapaciteta u SRP „Uvac“ da pruže obrazovne usluge zainteresovanim stranama.
Projekat je uticao na društvenu transformaciju na dva načina: putem direktnog (obrazovanje učenika) i indirektnih (edukativnih materijala) obrazovanja kroz podsticanje saradnje između civilnog društva i javnih institucija (škola).
U okviru projekta je 320 osnovaca i 255 srednjoškolaca obogatilo znanje o životnoj sredini i biodiverzitetu, poboljšana je tehnička opremljenost SRP „Uvac“ za edukaciju lokalnih zajednica u Novoj Varoši i Sjenice o osetljivim pitanjima zaštite životne sredine.

Donator: Ambasada Holandije

Godina realizacije: septembar 2011/decembar 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija i Bosna i Hercegovina, opštine Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo razvoju kapaciteta za implementaciju LEADER pristupa u prekograničnom području i izradi lokalnih strateških planova u opštnama Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: decembar 2010/mart 2012.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje, Inđija

Aktivnosti i rezultati:
- Unapređeni su institucionalni (organizacioni) kapaciteti opštine Arilje za pružanje usluga i integralno upravljanje otpadom u skladu sa definisanim prioritetima i iskustvom iz partnerskih organizacija.
- Podignuta je svest građana u opštinama Arilje i Inđija za odgovorno i racionalno korišćenje komunalnog otpada.
- Uvećan je obim i poboljšan sistem organizovanog prikupljanja otpada, zajedno sa smanjenim njegove količine (preko selekcije i reciklaže) na teritoriji ovih opština.
- U okviru projekta promovisana je akcija i podrška od strane EU u Srbiji za proces pristupanja.

Donator: Evropska komisija

Godina realizacije: mart 2011/jun 2012.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje

Aktivnosti i rezultati:
1. U opštini Arilje usvojen je primer dobre prakse iz oblasti menadžmenta i pružanje usluga u sektoru turizma i primenjeno je stečeno znanje i iskustvo,
2. Definisan je vizuelni identitet i poboljšana je turistička infrastruktura u skladu sa partnerskim iskustvom i principima održivog korišćenja prirodnih resursa,
3. Poboljšani su kapaciteti preduzetnika, pružaoca usluga iz ove opštine u sektoru seoskog turizma,
4. Široj javnosti je promovisan projekat i održiva turistička ponuda ovog mesta.

Donator: Evropska komisija

Godina realizacije: septembar 2010/decembar 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Organizacije civilnog društva (OCD) su obučene za aktivno učešće u procesu urbanističkog planiranja i donošenje planskih dokumenata,
2. Ekološke OCD iz Srbije su edukovane za primenu principa održivog razvoja i principa energetske efikasnosti u urbanim sredinama i pripremljena je analiza toplotnih gubitaka javnih zgrada u 3 opštine u jugozapadnoj Srbiji,
3. Unapređeno je znanje o primeni principa održivog razvoja u javnom sektoru, kao i informisanost o značaju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: februar 2010/januar 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija, opština Raška i grad Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom omogućen je razvoj znanja i veština o tradicionalnim zanatima, priprema tradicionalne nošnje Podibra, organizacija regionalne manifestacije i razvoj suvenira baziranih na tradiciji Podibra.

Donator: Open Society Fund

Godina realizacije: oktobar 2010 / avgust 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta unapređena je infrastruktura za ekološku edukaciju, znanje i regionalna kooperacija mladih u zaštiti životne sredine. Pored toga, lokalna zajednica je senzibilisana za zaštitu životne sredine.

Donator: Ambasada Finske

Godina realizacije: maj 2010/maj 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Nacionalna ruralna mreža (NRRM) je razvila servise i upravljačke kapacitete saglasno iskustvu i dobroj praksi EU i potrebama lokalnih zajednica.
2. NRRM je uključena u članstvo međunarodnih mreža PREPARE i FORUM SYNERGIES i uspostavljen je dijalog sa organizacijama iz EU.
3. NRRM je razvila kapacitete za učešće u pripremi i implementaciji mera ruralnog razvoja.
4. NRRM je unapredila vidljivost na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: jun 2010/ jul 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Podržane su lokalne inicijative i pripreme lokalnih strateških dokumenata. Podržana je i identifikacija potreba lokalnih zajednica u cilju kvalitetnijeg planiranja mera podrške ruralom razvoju. Sprovedeno je preko 100 edukativnih aktivnosti, uključujući i podršku lokalnim akcionim grupama. Projektom je takođe pružena podrška promociji mera ruralnog razvoja na centralnom i lokalnom nivou, kao i horizontalno i vertikalno povezivanje aktera u ruralnom razvoju.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: decembar 2007/2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Zapadni Balkan

Aktivnosti i rezultati: Ekspertska podrška definisanju misije i projekta koji će podržati integralni ruralni razvoj i prekograničnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2007/2008.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati: Organizovano i realizovano je 10 dvodnevnih treninga o upravljanju projektnim ciklusom i IPA fondovima. Pripremljen je projektni predlog za opštinu Aleksandrovac.

Donator: DAI

Godina realizacije: septembar 2009 / jun 2010.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Učenici osnovnih škola su edukovani o biodiverzitetu, kompostiranju i izradi kompostera. U okviru projekta su izrađeni komposteri u saradnji sa osnovcima i SOS dečijim selom iz Kraljeva.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: 2009.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija, Zlatiborski okrug

Aktivnosti i rezultati: Izrađena je analiza stanja, pripremljen strateški okvir i akcioni plan. Metodologija je bazirana na participativnim principima.

Donator: UNDP

Godina realizacije: 2009.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Golija, Studenica

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta je prihvaćen model obuke vodiča kroz prirodu od strane lokalnog stanovništva, 20 lokalnih stanovnika prošlo sedmodnevnu obuku za vodiče kroz prirodu i izdati su priručnici za vodiče. Značajni lokaliteti i pešačke staze na području Rezervata biosfere „Golija-Studenica“ su dobro obeleženi. Unapređena je promocija ovog područja i njegovih potencijala.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2008/2009.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Park prirode „Golija“

Aktivnosti i rezultati: Izgradnja i uspostavljanje Centra za razvoj i promociju „Rudno“, kao i promocija područja Parka prirode. Kroz obeležavanje staza i nabavku sitne opreme unapređen je turistički potencijal područja. Pružena je podrška inicijativi za potpisivanje sporazuma o saradnji opština sa područja parka prirode „Golija“.

Donator: UN HABITAT

Godina realizacije: 2007/2008.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Projekat je obuhvatao održavanje tematskog seminara „Ovčarstvo i zaštita geografskih oznaka“ u svih 6 opština u kojima se realizuje projekat. Izdata je brošura „Procedura registracije proizvoda kao zaštićenih geografskih oznaka“. Pored brošure izdati su lifleti o primeni savremene tehnologije u pripremi tradicionalnih proizvoda od ovčijeg mleka i mesa. Kao rezultat navedenih aktivnosti unapređeno je znanje poljoprivrednika o zaštiti geografskih oznaka, proceduri zaštite i koristi za poljoprivrednika od zaštite, nivo znanja o ekonomičnosti ovčarske proizvodnje, kao i nivo znanja o modernim tehnologijama koje se mogu primeniti u proizvodnji tradicionalnih proizvoda od ovčijeg mesa i mleka

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2007/2008.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Republika Srbija

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta sprovedena je promocija koncepta zaštite poljoprivrednih proizvoda kao geografskih oznaka, kao i podrška lokalnim inicijativama za zaštitu poljoprivrednih proizvoda kao geografskih oznaka. Kao rezultat ovih aktivnosti uspostavljen je registar poljoprivrednih proizvoda koji su potencijalni za zaštitu.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2006/2007.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati: Ovaj projekat obuhvata istraživanje organizacija poljoprivrednika u 26 opština Srbije. Kao rezultat istraživanja razvijena ja baza podataka o farmerskim organizacijama u Srbiji i izdata je brošura pod nazivom „Farmerske organizacije u Srbiji“.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2005/2006.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Golija, Studenica

Aktivnosti i rezultati: Organizovano je 12 edukativnih seminara o održivom razvoju, održivoj poljoprivredi i turizmu. U okviru projekta organizovani su regionalni seminar i radionica o održivom razvoju područja Parka prirode „Golija“. Izdata je brošura pod nazivom „Mogućnosti održivog razvoja poljoprivrede i turizma u parku prirode „Golija“ i rezervat biosfere „Golija-Studenica“.

Donator: Svetska banka i Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: 2004/2005.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Centralna Srbija, Sandžak

Aktivnosti i rezultati: Podignuto je 100ha novih voćnjaka pod jabukom i 36ha pod malinom. Obezbeđena je stručna pomoć i edukacija za 320 korisnika projekta i oko 100 zainteresovanih lica. Podržano je osnivanje i rad 8 farmerskih udruženja.

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2002/2003.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Srbija (Raški, Moravički, Zlatiborski i Rasinski okrug)

Aktivnosti i rezultati:  Sprovedeno je istraživanje i prikupljanje podataka o pristupačnosti hrane po definisanom formularu UN FAO u 19 opština Srbije. Izveštaj je dostavljen UN FAO, kao deo sveukupnog izveštaja za Republiku Srbiju.

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2002.

Publikacije

Miskantus, građevinski materijal budućnosti sa – njive

Objekti zidani od blokova na bazi miskantusa zadovoljavaju potrebe u vezi sa sprečavanjem gubitka energije, pa nisu potrebni dodatni izolacioni materijali, čija proizvodnja emituje značajne količine gasova sa efektom staklene bašte.

Naš sagovornik Vladimir Janković i njegovi saradnici iz udruženja UNEKOOP, kroz praktičan primer, dobili su rezultate gajenja miskantusa i utvrdili koje su to njegove potrebe. Kako navode, komercijalna eksploatacija počinje nakon treće godine, a prinosi nakon pete i kreću su oko 15 t/ha.

Radionica “Predlozi i preporuke za podršku i podsticaj zelene ekonomije preduzetnika vodiča u prirodi u parkovima prirode“

U Beogradu je u In Centru 29.11.2018. godine održana radionica pod nazivom “Predlozi i preporuke za podršku i podsticaj zelene ekonomije preduzetnika vodiča u prirodi u parkovima prirode“.

Na radionici su predstavljene preporuke okruglog stola “Inovativnost preduzetništva u obavljanju poslova vodiča u prirodi” koje se nalaze u prilogu ove vesti.

Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje međunarodnu Konferenciju „Inovativna rešenja za smanjenje zagađenja u Jugoistočnoj i Južnoj Evropi“

20. novembra 2018.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u partnerstvu sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija i uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije, održava veliku Ministarsku konferenciju o „Inovativnim rešenjima za smanjenje zagađenja u Jugoistočnoj i Južnoj Evropi“ koja će biti održana 4. i 5. decembra 2018. godine u Beogradu, Srbija.

Ribarstvo u Srbiji - potencijal koji nije iskorišćen

„Neophodno je urediti tržište ribe, bolje organizovati proizvođače i unaprediti marketing“, smatra Mirjana Miščević.

Ribarstvo je veliki potencijal Srbije, međutim, nije dovoljno iskorišćen. Kako to može da se promeni, pitanje je koje je otvorilo Poglavlje 13 u procesu evropskih integracija. Naime, neophodno je uskladiti zakonodavstvo sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. U praksi to znači lakše prilagođavanje jedinstvenom tržištu EU i stvaranje uslova za korišćenje fondova u ovoj oblasti.

Prezentacija projekta, projektnih aktivnosti i priručnika “Poslovi vodiča u prirodi“

Prezentacija projekta i priručnika „Poslovi vodiča u prirodi“ održana je 02.11.2018. godine u etno restoranu „Bojčinska koleba“ Vlade Obradovića bb, Bojčinska šuma, Progar. Pored prezentacije priručnika ovom prilikom prezentovano je i zaštićeno područje „Bojčinska šuma“.

Pomenuti događaj deo je projekta „Vodiči u prirodi – inovativni preduzetnici parkova prirode” i podržan je od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Embassy of Finland
EU
The World Bank
Evropski progres
Kingdom of Netherlands
Ministarstvo pojoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Norwegian Embassy
FAO
UN Habitat
UNDP
UNOPS
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
SEKO