IDA - ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ IBARSKE DOLINE . IBAR DEVELOPMENT ASSOCIATION . KRALJEVO

Projekti

Aktivni

Projekat partneri

Projekat realizuju:
1.    Asocijacija za razvoj Ibarskih inicijativa „IDA“ iz Kraljeva
2.    JEP „Toplana“ iz Kraljeva
3.    JKP „Grijanje“ iz Pljevalja
4.    Centar ekoloških inicijativa iz Berana

Period realizacije: 8.6.2019-7.10.2020.godine

Područje realizacije: Srbija i Crna Gora

Gradovi i opštine: Kraljevo, Novi Pazar, Priboj, Nova Varoš, Vrnjačka Banja, Raška, Pljevlja, Berana, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac.

O projektu:

Projekat „Smanjivanje uticaja lokalnih zajednica u prekograničnom regionu Srbije i Crne Gore na klimatske izazove - MOŽEMO“ svojim aktivnostima, rezultatima i specifičnim ciljem značajno doprinosi postizanju specifičnog cilja programa: Bolja svest - Poboljšana svest stanovnika i industrije o važnosti zaštite životne sredine i prirode.
Akcija doprinosi programskim ciljevima kroz poboljšanje stanja životne sredine u lokalnim zajednicama i poboljšanje svesti lokalnih aktera kroz poboljšanje tehničkih kapaciteta javnih preduzeća koja posluju u sektoru snabdevanja toplotom, školskim objektima, kao i unapređenjem ljudskih kapaciteta za smanjenje negativan uticaj lokalnih zajednica na klimatske promene, kao i stvaranje regionalnih platformi za zajedničko delovanje, kao i obrazovanje mladih kroz zajednički nastavni program.
Akcija će doprineti poboljšanju svesti stanovnika i industrije o važnosti zaštite životne sredine i prirode kroz postizanje programskih pokazatelja:

(i)    Usaglašeni prekogranični planovi upravljanja; Akcija će podržati prekogranični dijalog i dijalog na nacionalnom nivou o regionalnim prekograničnim prioritetima u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte putem energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Na kraju akcije, prekogranični akteri će imati usaglašeni plan koji će definisati dalje tokove delovanja i poboljšanje stanja životne sredine i uticaja lokalnih zajednica. 
(ii)    Sprovođenje kampanja za podizanje svesti o pitanjima životne sredine; U cilju poboljšanja stanja životne sredine i smanjenja negativnog uticaja lokalnih zajednica na životnu sredinu, u okviru akcije biće organizovan niz kampanja za unapređenje svesti putem informisanja školske omladine o klimatskim promenama i obnovljivim izvorima energije, informisanju javnosti o klimatske promene i mogući doprinos svakog pojedinca i lokalne zajednice, kroz uspostavljanje i predstavljanje praktičnih mera za ublažavanje uticaja lokalnih zajednica na klimatske promene i korišćenje obnovljivih izvora energije (pelet, solarna energija), promovisanje dostignuća projekta koji je smanjio emisiju gasova sa efektom staklene bašte za oko 104t / godišnje, obrazovanje dece u novoosnovanim zelenim kabinetima u 4 osnovne škole. 
(iii)    Učesnici aktivnosti na izgradnji kapaciteta u vezi sa upravljanjem prirodnim resursima; Projekat će se prevashodno fokusirati na aktivnostima izgradnje kapaciteta školske omladine i zaposlenih u javnim energetskim preduzećima „Toplana“ Kraljevo i „Grijanje“ Pljevlja i školama, kao i na ciljne grupe iz javnih preduzeća koje se bave isporukom toplotne energije, a koje posluju u drugim opštinama u prekograničnom području. Posebno treba naglasiti da će biti uspostavljena 4 zelena kabineta radi poboljšanja kapaciteta mladih na polju životne sredine, stvarajući tako mogućnost za dugoročni uticaj projekta na izgradnju kapaciteta.
(iv)    NVO koje učestvuju u aktivnostima izgradnje i umrežavanja; Pošto su nevladine organizacije jedan od ključnih aktera u zaštiti životne sredine, a kako su dve NVO članice projektnog konzorcijuma, značajna pažnja posvećena je izgradnji njihovih kapaciteta, kao i umrežavanju sa zainteresovanim stranama iz drugih sektora. Pre svega, kada je u pitanju izgradnja kapaciteta, NVO će se podržati uključivanjem u aktivnosti koje tome doprinose (radionice, konferencije, konsultacije, razvijeni zajednički obrazovni program za zaštitu životne sredine o korišćenju obnovljivih izvora energije, klimatskim promenama i životnoj sredini, obrazovanju mladih ljudi iz osnovnih i srednjih škola ...). Umrežavanje će biti podržano putem regionalnih inicijativa za razvijanje nastavnog plana i programa za životnu sredinu, kao i proces definisanja regionalnih prekograničnih prioriteta u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte kroz energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije.
(v)    Javni događaji organizovani za promociju akcije; Jedan od najvažnijih elemenata projekta fokusiran je na promociju projekta i teme kojom se projekat bavi. Tokom projekta biće realizovano niz promotivnih događaja koji će imati širok spektar ciljnih grupa, počev od učenika osnovne i srednje škole, zaposlenih u javnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i snabdevanjem toplotnom energijom, nastavnim osobljem, OCD i opštim javnost u lokalnim zajednicama.

Opšti cilj: Da doprinese zaštiti prirodnih resursa smanjenjem zagađenja, održivom upotrebom obnovljive energije i smanjenjem emisije gasova staklene bašte.

Specifični cilj: Lokalne zajednice u projektnom području izgradile su tehničke kapacitete i efikasno poboljšale znanje koristeći lokalne obnovljive izvore i povećavajući energetsku efikasnost kao mere za smanjenje klimatskih promena.

Očekivani rezultati:

Rezultat 1. Uvedena su inovativna rešenja koja se tiču sistema daljinskog grejanja na lokalnom nivou, sa ciljem smanjenja klimatskih promena.
Rezultant 2. Razvijen je model za uspostavljanje sistema plaćanja toplotne energije prema potrošnji energije, kao osnova za ekonomičniju potrošnju energije.
Rezultat 3 Definisani su regionalni prekogranični prioriteti u smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kroz energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije.
Rezultat 4. Realizovana su 4 prototipska projekta na polju korišćenja obnovljivih izvora energije u obrazovnim ustanovama.
Rezultat 5. Uspostavljen regionalni obrazovni program za učenike i studente o klimatskim promenama.
Rezultat 6. Ključni akteri lokalnih samouprava u prekograničnom području, kao i opšta javnost, dobili su nova saznanja o obnovljivim izvorima energije i klimatskim promenama.

Planirane aktivnosti:

Radni paket 1. Uvođenje novih i inovativnih tehnoloških rešenja u sistemima daljinskog grejanja na lokalnom nivou. (Povezano sa R1, R2, R3) 
Aktivnost 1.1 Instalacija i uvođenje solarnog sistema za proizvodnju električne energije u JKP „Toplana“ Kraljevo 
Aktivnost 1.2 Unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta JP „Grijanje“ Pljevlja za brzo pronalaženje kvarova i neposrednu intervenciju u distribuciji toplotne energije 
Aktivnost 1.3 Razvoj modela uspostavljanja sistema plaćanja toplotne energije u skladu sa potrošnjom 
Aktivnost 1.4 Organizacija dvodnevne radionice "Energetska efikasnost i korišćenje solarne energije za smanjenje negativnog uticaja na klimatske promene"
Radni paket 2 Realizacija „pilot projekata“ u oblasti OIE, i stvaranje preduslova za bolje obrazovanje učenika u ovoj oblasti. (Povezano sa R4 i R5) 
Aktivnost 2.1 Instalacija obnovljivih sistema grejanja u dve škole u projektnom području 
Aktivnost 2.2 Instalacija malog fotonaponskog sistema za proizvodnju solarne električne energije u 4 škole na području projekta 
Aktivnost 2.3 Uspostavljanje četiri „zelena školska kabineta“ za korišćenje obnovljivih izvora energije 
Aktivnost 2.4 Razvoj nastavnog programa za zaštitu životne sredine o korištenju obnovljivih izvora energije, klimatskim promenama i životnoj sredini
Radni paket 3 Podizanje nivoa znanja ključnih aktera u pograničnom području o obnovljivoj energiji i klimatskim promenama. (Povezano sa R6) 
Aktivnost 3.1 Priprema, štampanje i distribucija publikacija o korištenju obnovljivih izvora energije, ulozi lokalnih zajednica u klimatskim promenama i promociji projekta. 
Aktivnost 3.2 Promocija dobra praksa. 
Aktivnost 3.3 Završna konferencija "Put ka boljoj energetskoj efikasnosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije“. 
Aktivnost 3.4 Priprema, snimanje i distribucija kratkog prom filma o korištenju obnovljivih izvora energije, ulozi lokalnih zajednica u klimatskim promenama i promociji projekata.

Više o Programu prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora možete naći na linku: https://cbcsrb-mne.org/sr/naslovna/

Ova prezentacija je izrađena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove web prezentacije je isključiva odgovornost Asocijacije za razvoj Ibarske doline „IDA“ i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija i Republika Crna Gora

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta

Opšti cilj 1:
Ojačani podsticaji za razvoj malih i srednjih preduzeća i smanjenje nezaposlenosti kroz razmenu iskustava, unapređenje znanja, povećanje konkurentnosti i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u sektoru pčelarstva u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.

Opšti cilj 2:
Pružen doprinos povezivanju ljudi, zajednica i razmeni ideja u pograničnim područjima Srbije i Crne Gore.

Specifični cilj:
Poboljšana produktivnost i konkurentnost ruralnih područja u sektoru pčelarstva kroz transfer znanja i primera dobre prakse i zajedničkih partnerskih aktivnosti u skladu sa principima zaštite životne sredine i zdravstvene bezbednosti hrane.
 
Planirane aktivnosti:

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 1:
A1.1. Savetodavno stručna podrška.
A1.2. Izdavanje publikacija o pčelarstvu.
A1.3. Javno zagovaranje za povećanje podrške pčelarstvu od strane lokalnih samouprava.
A1.4. Analize uzoraka meda i nabavka potrebnih lekova.
A1.5. Sprovodjenje kampanje za bezbednu upotrebu pesticida u voćarstvu.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 2:
A2.1. Organizovanje studijske posete za pčelare iz Crne Gore, kod pčelara u Opštini Arilje.
A2.2. Organizovanje mentorske posete za pčelare iz Opštine Arilje, kod pčelara u Crnu Goru.
A2.3. Unapređenje pristupa informacijama od značaja za pčelarstvo.
A2.4. Razvoj i implementacije standarda u pčelarstvu.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 3:
A3.1. Javni konkurs za odabir 60 korisnika.
A3.2. Nabavka opreme za unapređenje produktivnosti i konkurentnosti.
A3.3. Odabir mentora za pčelare početnike.
A3.4. Uspostavljanje internih procedura za poštovanje “higijenskih uslova”.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 4:
A4.1. Javni konkurs i odabir korisnika.
A4.2. Nabavka košnica i rojeva i isporuka odabranim korisnicima.
A4.3. Mentorska podrška za nove pčelare.

Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 5:
A5.1. Promo konferencije i medijska promocija.
A5.2. Priprema i distribucija promo materijala.
A5.3. Organizovanje četiri sajma meda.

Očekivani rezulatati:

Rezultat 1: Unapređeni uslovi za razvoj pčelarstva i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u pograničnom području. Povećanje interesovanja među učesnicima u centralnoj i zapadnoj Srbiji o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivredu, i potrebama za merama podrške održivoj poljoprivredi od javne uprave, koristeći argumente bazirane na istraživanju, znanju i iskustvima profesionalnih farmera.

Rezultat 2: Unapređena saradnja između pčelara u pograničnom području Srbije i Crne Gore, kroz razmenu znanja i iskustava i učenje na primerima dobre prakse.

Rezultat 3: Unapređena produktivnost i konkurentnost pčelara i uspostavljene procedure za monitoring proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Rezultat 4: Obezbeđena podrška za marginalizovane grupe (mladi, žene, ruralno stanovništvo, nacionalne manjine) za pokretanje ekonomskih aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva.

Rezultat 5: Efikasno promovisani projekat, pčelarstvo i podrška Evropske unije.

Donator: Evropska Unija

Link projekta: http://pcelarstvo.arilje.org.rs/sr/pocetna/

Realizovani

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Zvečan, Leposavić i Zubin Potok

Aktivnosti i rezultati: Pripremljene su tri strategije lokalnog ekonomskog razvoja za opštine  Zvečan, Leposavić i Zubin Potok

Donator: UNDP

Godina realizacije: septembar 2013/maj 2014.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na nedostatak mera javne podrške organskoj poljoprivredi u centralnoj i zapadnoj Srbiji. On direktno uključuje sve ključne aktere: donosioce odluka o javnim politikama, poljoprivrednike i potrošače.

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz jačanje NVO i kapaciteta drugih ključnih aktera u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu, i da se zalažu za unapređenje javne politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Specifični cilj je da se promoviše i podrži razvoj organske poljoprivrede u Srbiji kroz zagovaranje za uvođenje i doslednu primenu istraživanja na bazi javnih politika, podršku merama i subvencionisanju u Zlatiborskom, Raškom i Podunavskom okrugu, utičući na donosioce odluka, poljoprivrednike i potrošače.

Planirane aktivnosti:

Aktivnost 1: Naučno istraživanje isplativosti i analiza konkurentnosti organske poljoprivredne proizvodnje u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Aktivnost 2: Podrška zagovaračkih sastanaka lokalnih aktera o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivrede, kao i potrebama podrške javne uprave merama održive poljoprivrede u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Aktivnost 3: Obuka o organskoj poljoprivredi za lokalne poljoprivrednike iz centralne i zapadne Srbije.

Aktivnost 4: Finalni nacionalni događaj u okviru Nacionalnog konventa za praćenje Poglavlja 11-poljoprivreda i ruralni razvoj.

Očekivani rezulatati:
1. Pripremljena evidencija, u obliku naučnog istraživanja, o prednostima konverzije u organsku poljoprivredu, koji se može iskoristiti kao argumente za zagovaranje konverzije u organsku proizvodnju.
2. Povećanje interesovanja učesnika u centralnoj i zapadnoj Srbiji o prednostima konverzije u organsku i održivu poljoprivredu, i potrebama za merama podrške održivoj poljoprivredi od javne uprave, koristeći argumente bazirane na istraživanju, znanju i iskustvima profesionalnih farmera.
3. Unapređeno znanje lokalnih poljoprivrednika o održivoj poljoprivredi, metodama organske proizvodnje, umrežavanju poljoprivrednika i tržištu organske hrane.
4. Načela održive poljoprivrede i organska proizvodnja postavljena na viši nivo u agendi Nacionalnog konventa, u okviru radne grupe za praćenje Poglavlja 11 (RG7) poljoprivreda i ruralni razvoj, i među srodnim lokalnim i nacionalnim akterima.

Donator: ORCA

Period realizacije: april 2017 - oktobar 2017. godine

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Park prirode „Golija“, Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Projekat je direktno usmeren na rešavanje nedostatka jasnih upravljačkih mehanizama za razvoj Parka prirode „Golija“, kao i nedostatka zajedničkog planskog dokumenta koji objedinjuju težnje svih 5 opština i gradova na čijoj se teritoriji nalazi zaštićeno područje. Projekat svojim metodološkim pristupom cilja i direktno uključuje sve ključne aktere u proces akcionog planiranja i definisanja modela upravljanja.

Ciljevi projekta:

Stvaranje mehanizama za upravljanje teritorijom i održivim razvojem turizma kroz predlaganje modela upravljanja i definisanje mera razvoja i akcije za razvoj Parka prirode Golija.

Pod nadzorom direktora evropskog PROGRES programa, i direktnim nadzorom direktora Golije projekta, konsultantska firma će sprovesti osnovni procenu, kratku analizu indikativnih tema za akcioni plan, izradu studije o mogućem modelu/ima upravljanja teritorijom i upravljanje turističke destinacije i pripremiti akcioni plan za razvoj Parka prirode Golija.

Planirane aktivnosti:
1. Identifikacija i preuzimanje strateških i planskih dokumenata, od značaja za razvoj i upravljanje Parka prirode Golija;
2. Analiza relevantnosti preuzetih dokumenata za razvoj Parka prirode Golija;
3. Sastanak sa ovlašćenim predstavnicima 5 lokalnih samouprava (JLS) iz Parka prirode Golija, relevantnim predstavnicima nacionalnih vlasti i drugih relevantnih aktera, za informacije i preliminarne svrhe za prikupljanje podataka;
4. Definisanje programa studijskog putovanja;
5. Definisanje nacrta liste relevantnih aktera za planiranje razvoja i definisanje modela upravljanja na Parku prirode Golija;
6. Definisanje plana komunikacije za implementaciju ugovora.

Donator: UNOPS

Period realizacije: april 2017 - oktobar 2017.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Republika Srbija

Problem kojim se projekat bavi: Grant će se koristiti da se podrži civilni sektor u stvaranju preduslova za aktivnu participaciju u kreiranju i implmentaciji politika u oblasti zaštite prirode, klimatskih promena i civilnoj zaštiti, kao i za unapređenje aktivizma OCD u procesu evropskih integracija i usvajanju politika EU u navedenim oblastima. Posebna pažnja će biti posvećena umrežavanju OCD, kao i daljem razvoju već postojećih mehanizama (SEKO mehanizam) za učešće civilnog sektora u planiranju donatorskih fondova, kao i dijaloga sa donosioima odluka.

Pored navedenog, jedan segment institucionalnog granta će biti usmeren na realizaciju aktivnosti koje će podržati organizacijski razvoj i osiguravanje višeg stepena održivosti OCD.

Kada je reč o zaštiti prirode glavni akcenat će bit stavljen na održivi razvoj poljoprivrede, održivi razvoj zaštićenih područja, kao i održivom razvoju šumarstva. U okviru teme Klimatske promene najveća pažnja će biti posvećena energetskom sektoru, i to kako sa aspekta kreiranja politika, tako i sa unapređenjem dijaloga sa lokalnim samoupravama o razvoju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora. Sektor civilne zaštite će biti pokriven u prvoj godini kroz unapređenje kapaciteta OCD i lokalnih zajednica u uključivanje u sam sistem civilne zaštite.

Tokom implementacije će posebna pažnja biti posvećena rodnoj ravnopravnosti, kao i drugim marginalizovanim kategorijama, kao što su mladi i ruralne zajednice.

Ciljevi projekta:

Doprineti participativnom kreiranju javnih politika u zaštiti životne sredine, usvajanju pravnog okvira Evropske unije i njegovoj implementaciji, a bazirajući se na principima održivog razvoja, konsenzus zainteresovanih strana i aktivnoj participaciji civilnog društva i loklanih zajednica.

Doprinos granta se ogleda u unapređenju kapaciteta civilnog sektora za učešće u kreiranju politika, unapređenoj održivosti OCD i definisane strateškog okvira njihovog delovanja, s jedne strane, a sa druge strane će kroz podršku dijalogu javnog i civilnog sektora dodatno unaprediti mehanizmi saradnje i uticaja civilnog društva za kreiranje javnih politika i usvajanju politike EU u sektoru zaštite životne sredine.

Planirane aktivnosti:

Radni paket 1 Unapređenje organizacijskih kapaciteta i uloge civilnog društva

Za ovaj radni paket planirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost 1.1 Realizacija treninga o procesima evropskih integracija za OCD.
Aktivnost 1.2 Realizacija tri info sesije za OCD i druge zainteresovane strane o procesima evropskih integracija za poglavlja 11, 12, 13 i 27.
Aktivnost 1.3 Organizacija šest jednodnevnih promotivnih i edukativnih radionica o ulozi civilnog društva u razvoju lokalnih zajednica i volonterizmu za učenike osnovnih i srednjih škola i studente
Aktivnost 1.4 Organizacija radionica za izradu strateškog plana Asocijacije za razvoj Ibarske doline

Radni paket 2 Unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora u zaštiti životne sredine, klimatskim promenama i civilnoj zaštiti

U okviru ovog radnog paketa planirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost 2.1 Realizacija dva nacionalna sastanka SEKO mehanizma za poljoprivredu i ruralni razvoj na temu održivog razvoja;
Aktivnost 2.2 Realizacija sastanka Nacionalnog konventa za poglavlja 11, 12, 13 i 27 o pitanjima održivog razvoja i EU integracija;
Aktivnost 2.3 Realizacija 3 regionalna okrugla stola o razvoju organske proizvodnje u funkciji pozitivnog uticaja na zaštitu prirode;
Aktivnost 2.4 Priprema brošure “Uticaj organske proizvodnje na zaštitu životne sredine, biodiverzitet, očuvanje genetičkih resirsa, klimatske promene i kvalitet zemljišta”;
Aktivnost 2.5 Organizacija međunarodnog stručnog skupa – radionice „Održivi razvoj 2030“.

Radni paket 3 Podrška umrežavanju OCD i njihovom delovanju

Planirane aktivnosti:
Aktivnost 3.1 Organizacija dve radionice za definisanje platforme za umrežavanje OCD za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj.
Aktivnost 3.2 Definisanje zajedničke strategije i definisanje budžeta mreže OCD za održivu poljoprivredu, ruralni razvoj uz poštovanje principa rodne ravnopravnosti.

Očekivani rezulatati:

Rezulat 1: Unapređeni kapaciteti civilnog društva za aktivno učešće u implementaciji principa održivog razvoja, procesima evropskih integracija u zaštiti životne sredine i bolje upravljanje sopstvenim resursima, putem obuka, promotivnih i edukativnih aktivnosti.
Rezulat 2: Civilni sektor je unapredio mehanizme i kapacitete za saradnju civilnog i javnog sektora i uključivanje građana u aktivnosti zaštite životne sredine, smanjenje klimatskih promena i razvoju civilne zaštite na lokalnom nivou.
Rezultat 3: Organizacije civilnog društva su unapredile međusobnu umreženost, definisale su zajedničke principe zagovaranja javnih politika za zaštitu prirode, klimatske promene i civilnu zaštitu i razvile akcione planove za pojedinačno i zajedničko delovanje u naredne 2 godine.

Donator: Institucionalni grant se finansira sa sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Period realizacije: oktobar 2016 - oktobar 2017.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: gradovi Kraljevo i Novi Pazar, opštine Leposavić, Tutin i Zvečan

Aktivnosti i rezultati: Kao dugoročni rezultati ovog projekta unapređeni su kapaciteti i postignuto je razumevanje lokalnih samouprava i civilnog sektora o Protokolu o vodi i zdravlju i njegovoj implementaciji na lokalnom nivou, a javnost je senzibilisana za kvalitetnije očuvanje životne sredine.

Kratkoročni rezultati ostvareni ovim projektom su:
1. Predstavnici civilnog i javnog sektora u opštinama sliva reke Ibar pokrenuli su dijalog i saradnju na unapređenju stanja životne sredine i dostizanja ciljeva Srbije u obezbeđivanju zdrave pijaće vode.
2. Školska omladina, građani i javnost su informisani i edukovani o značaju zdrave pijaće vode i modelima njenog očuvanja i obezbeđivanja građanstvu.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Godina realizacije: septembar 2015/novembar 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati:
Ishod 1 (outcome): Unapređeni su kapaciteti i planski okvir na lokalnom nivou za delovanje CSO, loklanih samouprava i drugih zainteresovanih strana na unapređenju agro-ekoloških aktivnosti i uključivanje ugroženih kategorija stanovnika.
Ishod 2 (outcome): Unapređena je saradnja i dijalog na nacionalnom nivou između donosioca odluka i civilnog društva u stvaranju pravnog okvira i implementacije agroekoloških mera.
Učinak 1 (output): Organizacije civilnog društva poseduju kapacitete za aktivno delovanje na implementaciji principa i mera održive poljoprivrede.
Učinak 2 (output): Unapređeni su kapaciteti loklanih vlasti, civilnog sektora i zainteresovanih strana za implementaciju agro-ekoloških mera, održivi razvoj i uključivanje malih poljoprivrednih gazdinstava i ugroženih kategorija u sistem održive poljoprivrede.
Učinak 3 (output): Podržano je stvaranje okvira za implementaciju agro-ekoloških mera u okviru nacionalnih i IPARD mera kroz aktivni dijalog organizacija civilnog društva i donosioca odluka na nacionalnom nivou.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: avgust 2014/ jul 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Za liderstvo u ruralnim sredinama edukovano je 350 srednjoškolaca i sertifikovana su 23 vršnjačka trenera za liderstvo.
2. Razvijeni su upravljački kapaciteti učenika srednjih škola i aktivizam parlamenata srednjoškolaca, na osnovu iskustava EU mreža.
3. Usvojene su mere za podršku ruralnim mladima na nacionalnom i lokalnom nivou.
4. Javnost Srbije je senzibilisana za razumevanje potreba ruralnih mladih i za ulogu civilnog društva.

Donator: Evropska Unija u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme (CBSS) 2013 za Srbiju

Godina realizacije: maj 2014/oktobar 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, grad Kraljevo, opštine Tutin, Novi Pazar i Leposavić

Projektom su ostvareni kratkoročni rezultati:
1. Uspostavljen je model za monitoring kvaliteta vode u akumulaciji „Gazivode“, kao osnov za zaštitu vode i preventivno delovanje na smanjenju zagađenja voda.
2. Školska omladina, građani i stručna javnost su informisani i edukovani o kvalitetu vode u slivu reke Ibar, zaštiti vodotokova i prirode.
Kao dugoročni rezultat razvijen je model za unapređenje kvaliteta vode i obezbeđivanje sigurnijeg vodosnabdevanja u slivu reke Ibar, kroz monitoring i odgovorno ponašanje stanovništva.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Godina realizacije: oktobar 2014/decembar 2014.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, Opštine Arilje i Ivanjica

Aktivnosti i rezultati: Projekat je podržao lokalne zajednice da postanu energetski nezavisne i samoodržive koristeći: unapređenje svesti javnosti, stvaranje energetskog menadžmenta, izrade lokalnih energetskih resursa i smanjenje emisije CO2.

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Godina realizacije: jun 2014/avgust 2015.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo poboljšanju kapaciteta OCD iz jugozapadne Srbije za kvalitetno i transparentno delovanje i interakcije sa lokalnim vlastima i javnošću, sa ciljem socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonskim okvirom u Srbiji.

Rezultati projekta su:
1. Poboljšani kapaciteti organizacija civilnog društva i aktera iz jugozapadne Srbije za sprovođenje dijaloga sa lokalnim vlastima, pružanje relevantnih inputa u planiranju i sprovođenju politike, komuniciranju i obavljanju terenskih aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i socijalne inkluzije,
2. Sedam OCD iz jugozapadne Srbije razvile su socijalne usluge bazirane na racionalnoj upotrebi resursa i zakonodavnom okviru u Srbiji,
3. Uspostavljena je bolja saradnja civilnog društva i lokalnih samouprava u socijalnoj zaštiti, kroz podršku međusektorskim timovima i usvajanjem budžeta za finansiranje mera socijalne zaštite u opštine jugozapadne Srbije, a na osnovu iskustva EU i zakonodavnog okvira Srbije,
4. Lokalne vlasti i stanovništvo jugozapadne Srbija su senzibilisani za bolje razumevanje socijalnog uključivanja i podrške lokalnim OCD u pružanju socijalnih usluga.

Donator: Evropska unija u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme (CBSS) 2013 za Srbiju

Godina realizacije: jun 2014/avgust 2015.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Opština Leposavić

Aktivnosti i rezultati: Seosko stanovništvo u opštini Leposavić je dobilo stručnu pomoć u vezi sa modernim i ekološki prihvatljivim pristupom u proizvodnji voća. Kao rezultat podignuto je pet hektara zasada aronije, divlje jagode i jabuke u opštini Leposavić, kao osnova za proizvodnju i razvoj modernog voćarstva i dobre prakse za dalji prenos znanja i iskustva u ovom sektoru.
Stvorene su mogućnosti za preradu voća i povrća, kroz razvijanje portfolia proizvoda, jednog pogona za preradu i zamrzavanje. Uspešno je promovisana akcija, proizvodnja voća i prepoznatljivost EU kao donatora.

Donator: Evropska unija

Godina realizacije: januar 2013/januar 2015.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom je ostvareno poboljšanje kapaciteta i strateškog okvira na lokalnom nivou za rad organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih zainteresovanih strana, vezano za rad na poboljšanju energetske efikasnosti u skladu sa zakonskim obavezama, potrebama zajednice i iskustvima EU. Osim toga, poboljšana je saradnja i dijalog na lokalnom i regionalnom nivou između OCD i vlada u oblasti energetske efikasnosti.

Projektom su ostvareni sledeći rezultati:
1. Organizacije civilnog društva su poboljšale kapacitete za implementaciju principa i mera održivog razvoja u energetskom sektoru.
2. Lokalne vlasti u jugozapadnoj Srbiji su poboljšale svoje potencijale za pripremu i realizaciju Lokalnog akcionog plana energetske efikasnosti na lokalnom nivou.
3. Kreiran je okvir za aktivno učešće civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou, potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika i definisanjem modela saradnje.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: april 2013/februar 2014.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, opštine Ivanjica, Arilje, Čajetina, Kraljevo i Bajina Bašta

Aktivnosti i rezultati:
1. Učenici i studenti su unapredili znanja o održivom razvoju, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, njihovom korišćenju i značaju za zaštitu životne sredine.
2. Organizacije civilnog društva su poboljšale svoja znanja o primeni principa i mera održivog razvoja u energetskom sektoru.
3. Pripremljena je analiza toplotnih gubitaka javnih zgrada u 4 opštine jugozapadne Srbije i pripremljene su analize potencijala za korišćenje solarne energije u 5 opština i gradova u jugozapadnoj Srbiji.
4. Definisani su principi saradnje javnog sektora i OCD u energetskom sektoru i zaštiti životne sredine.
5. Javnost je informisana o značaju energije, eko - efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u zaštiti životne sredine.

Donator: Ambasada Finske

Godina realizacije: maj 2011/april 2012.

Uloga: Vodeći partner

Mesto realizacije: Srbija, Nova Varoš, Sjenica

Aktivnosti i rezultati: Ciljne grupe su bili učenici osnovnih škola i srednjih škola, kao i stanovnici iz lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti su sprovedene u tri radna paketa:
1. Aktivnosti za poboljšanje znanja učenika.
2. Senzibilizacija javnosti o zaštiti životne sredine.
3. Jačanje kapaciteta u SRP „Uvac“ da pruže obrazovne usluge zainteresovanim stranama.
Projekat je uticao na društvenu transformaciju na dva načina: putem direktnog (obrazovanje učenika) i indirektnih (edukativnih materijala) obrazovanja kroz podsticanje saradnje između civilnog društva i javnih institucija (škola).
U okviru projekta je 320 osnovaca i 255 srednjoškolaca obogatilo znanje o životnoj sredini i biodiverzitetu, poboljšana je tehnička opremljenost SRP „Uvac“ za edukaciju lokalnih zajednica u Novoj Varoši i Sjenice o osetljivim pitanjima zaštite životne sredine.

Donator: Ambasada Holandije

Godina realizacije: septembar 2011/decembar 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija i Bosna i Hercegovina, opštine Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad

Aktivnosti i rezultati: Projekat je doprineo razvoju kapaciteta za implementaciju LEADER pristupa u prekograničnom području i izradi lokalnih strateških planova u opštnama Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: decembar 2010/mart 2012.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje, Inđija

Aktivnosti i rezultati:
- Unapređeni su institucionalni (organizacioni) kapaciteti opštine Arilje za pružanje usluga i integralno upravljanje otpadom u skladu sa definisanim prioritetima i iskustvom iz partnerskih organizacija.
- Podignuta je svest građana u opštinama Arilje i Inđija za odgovorno i racionalno korišćenje komunalnog otpada.
- Uvećan je obim i poboljšan sistem organizovanog prikupljanja otpada, zajedno sa smanjenim njegove količine (preko selekcije i reciklaže) na teritoriji ovih opština.
- U okviru projekta promovisana je akcija i podrška od strane EU u Srbiji za proces pristupanja.

Donator: Evropska komisija

Godina realizacije: mart 2011/jun 2012.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Arilje

Aktivnosti i rezultati:
1. U opštini Arilje usvojen je primer dobre prakse iz oblasti menadžmenta i pružanje usluga u sektoru turizma i primenjeno je stečeno znanje i iskustvo,
2. Definisan je vizuelni identitet i poboljšana je turistička infrastruktura u skladu sa partnerskim iskustvom i principima održivog korišćenja prirodnih resursa,
3. Poboljšani su kapaciteti preduzetnika, pružaoca usluga iz ove opštine u sektoru seoskog turizma,
4. Široj javnosti je promovisan projekat i održiva turistička ponuda ovog mesta.

Donator: Evropska komisija

Godina realizacije: septembar 2010/decembar 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Organizacije civilnog društva (OCD) su obučene za aktivno učešće u procesu urbanističkog planiranja i donošenje planskih dokumenata,
2. Ekološke OCD iz Srbije su edukovane za primenu principa održivog razvoja i principa energetske efikasnosti u urbanim sredinama i pripremljena je analiza toplotnih gubitaka javnih zgrada u 3 opštine u jugozapadnoj Srbiji,
3. Unapređeno je znanje o primeni principa održivog razvoja u javnom sektoru, kao i informisanost o značaju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: februar 2010/januar 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija, opština Raška i grad Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Ovim projektom omogućen je razvoj znanja i veština o tradicionalnim zanatima, priprema tradicionalne nošnje Podibra, organizacija regionalne manifestacije i razvoj suvenira baziranih na tradiciji Podibra.

Donator: Open Society Fund

Godina realizacije: oktobar 2010 / avgust 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta unapređena je infrastruktura za ekološku edukaciju, znanje i regionalna kooperacija mladih u zaštiti životne sredine. Pored toga, lokalna zajednica je senzibilisana za zaštitu životne sredine.

Donator: Ambasada Finske

Godina realizacije: maj 2010/maj 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati:
1. Nacionalna ruralna mreža (NRRM) je razvila servise i upravljačke kapacitete saglasno iskustvu i dobroj praksi EU i potrebama lokalnih zajednica.
2. NRRM je uključena u članstvo međunarodnih mreža PREPARE i FORUM SYNERGIES i uspostavljen je dijalog sa organizacijama iz EU.
3. NRRM je razvila kapacitete za učešće u pripremi i implementaciji mera ruralnog razvoja.
4. NRRM je unapredila vidljivost na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Donator: Evropska delegacija

Godina realizacije: jun 2010/ jul 2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Podržane su lokalne inicijative i pripreme lokalnih strateških dokumenata. Podržana je i identifikacija potreba lokalnih zajednica u cilju kvalitetnijeg planiranja mera podrške ruralom razvoju. Sprovedeno je preko 100 edukativnih aktivnosti, uključujući i podršku lokalnim akcionim grupama. Projektom je takođe pružena podrška promociji mera ruralnog razvoja na centralnom i lokalnom nivou, kao i horizontalno i vertikalno povezivanje aktera u ruralnom razvoju.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: decembar 2007/2011.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Zapadni Balkan

Aktivnosti i rezultati: Ekspertska podrška definisanju misije i projekta koji će podržati integralni ruralni razvoj i prekograničnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2007/2008.

Uloga: Partner

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati: Organizovano i realizovano je 10 dvodnevnih treninga o upravljanju projektnim ciklusom i IPA fondovima. Pripremljen je projektni predlog za opštinu Aleksandrovac.

Donator: DAI

Godina realizacije: septembar 2009 / jun 2010.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Kraljevo

Aktivnosti i rezultati: Učenici osnovnih škola su edukovani o biodiverzitetu, kompostiranju i izradi kompostera. U okviru projekta su izrađeni komposteri u saradnji sa osnovcima i SOS dečijim selom iz Kraljeva.

Donator: Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: 2009.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija, Zlatiborski okrug

Aktivnosti i rezultati: Izrađena je analiza stanja, pripremljen strateški okvir i akcioni plan. Metodologija je bazirana na participativnim principima.

Donator: UNDP

Godina realizacije: 2009.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Golija, Studenica

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta je prihvaćen model obuke vodiča kroz prirodu od strane lokalnog stanovništva, 20 lokalnih stanovnika prošlo sedmodnevnu obuku za vodiče kroz prirodu i izdati su priručnici za vodiče. Značajni lokaliteti i pešačke staze na području Rezervata biosfere „Golija-Studenica“ su dobro obeleženi. Unapređena je promocija ovog područja i njegovih potencijala.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2008/2009.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Park prirode „Golija“

Aktivnosti i rezultati: Izgradnja i uspostavljanje Centra za razvoj i promociju „Rudno“, kao i promocija područja Parka prirode. Kroz obeležavanje staza i nabavku sitne opreme unapređen je turistički potencijal područja. Pružena je podrška inicijativi za potpisivanje sporazuma o saradnji opština sa područja parka prirode „Golija“.

Donator: UN HABITAT

Godina realizacije: 2007/2008.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Jugozapadna Srbija

Aktivnosti i rezultati: Projekat je obuhvatao održavanje tematskog seminara „Ovčarstvo i zaštita geografskih oznaka“ u svih 6 opština u kojima se realizuje projekat. Izdata je brošura „Procedura registracije proizvoda kao zaštićenih geografskih oznaka“. Pored brošure izdati su lifleti o primeni savremene tehnologije u pripremi tradicionalnih proizvoda od ovčijeg mleka i mesa. Kao rezultat navedenih aktivnosti unapređeno je znanje poljoprivrednika o zaštiti geografskih oznaka, proceduri zaštite i koristi za poljoprivrednika od zaštite, nivo znanja o ekonomičnosti ovčarske proizvodnje, kao i nivo znanja o modernim tehnologijama koje se mogu primeniti u proizvodnji tradicionalnih proizvoda od ovčijeg mesa i mleka

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2007/2008.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Republika Srbija

Aktivnosti i rezultati: U okviru projekta sprovedena je promocija koncepta zaštite poljoprivrednih proizvoda kao geografskih oznaka, kao i podrška lokalnim inicijativama za zaštitu poljoprivrednih proizvoda kao geografskih oznaka. Kao rezultat ovih aktivnosti uspostavljen je registar poljoprivrednih proizvoda koji su potencijalni za zaštitu.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2006/2007.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Srbija

Aktivnosti i rezultati: Ovaj projekat obuhvata istraživanje organizacija poljoprivrednika u 26 opština Srbije. Kao rezultat istraživanja razvijena ja baza podataka o farmerskim organizacijama u Srbiji i izdata je brošura pod nazivom „Farmerske organizacije u Srbiji“.

Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godina realizacije: 2005/2006.

Uloga: Nosilac projekta

Mesto realizacije: Golija, Studenica

Aktivnosti i rezultati: Organizovano je 12 edukativnih seminara o održivom razvoju, održivoj poljoprivredi i turizmu. U okviru projekta organizovani su regionalni seminar i radionica o održivom razvoju područja Parka prirode „Golija“. Izdata je brošura pod nazivom „Mogućnosti održivog razvoja poljoprivrede i turizma u parku prirode „Golija“ i rezervat biosfere „Golija-Studenica“.

Donator: Svetska banka i Regional Environmental Center (REC)

Godina realizacije: 2004/2005.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Centralna Srbija, Sandžak

Aktivnosti i rezultati: Podignuto je 100ha novih voćnjaka pod jabukom i 36ha pod malinom. Obezbeđena je stručna pomoć i edukacija za 320 korisnika projekta i oko 100 zainteresovanih lica. Podržano je osnivanje i rad 8 farmerskih udruženja.

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2002/2003.

Uloga: Partnerska organizacija

Mesto realizacije: Srbija (Raški, Moravički, Zlatiborski i Rasinski okrug)

Aktivnosti i rezultati:  Sprovedeno je istraživanje i prikupljanje podataka o pristupačnosti hrane po definisanom formularu UN FAO u 19 opština Srbije. Izveštaj je dostavljen UN FAO, kao deo sveukupnog izveštaja za Republiku Srbiju.

Donator: UN FAO

Godina realizacije: 2002.

Održane konsultacije sa građanima Rudno

Forum građana Kraljeva je u cilju podrške učešća građana u strateškom planiranju organizovao dva konsultativna sastanaka sa građanima Rudno.

Uz stručnu pomoć tokom sastanka su analizirani interni kapaciteti i okruženje u kojem Mesna zajednica deluje.
Takođe su definisani i ključni prioritetni projekti i to su: priprema planske dokumentacije za lokalnu infrastrukturu, podrška diversifikaciji ekonomskih aktivnosti, unapređenje zaštite životne sredine i razvoj turističke i sportske infrastrukture.

Održane konsultacije sa građanima Obrve

Forum građana Kraljeva je u cilju podrške učešća građana u strateškom planiranju organizovao dva konsultativna sastanaka sa građanima Obrve.

Tokom sastanka su analizirani interni kapaciteti i okruženje u kojem Mesna zajednica deluje.

Takođe su definisani i ključni prioritetni projekti i to su: priprema planske dokumentacije za lokalnu infrastrukturu, podrška ženskom preduzetništvu, unapređenje zaštite životne sredine i razvoj turističke infrastrukture.

Održane konsultacije sa građanima Gokčanice

Forum građana Kraljeva je u cilju podrške učešća građana u strateškom planiranju organizovao dva konsultativna sastanaka sa građanima Gokčanice.

Tokom sastanka su analizirani interni kapaciteti i okruženje u kojem Mesna zajednica deluje.
Takođe su definisani i ključni prioritetni projekti i to su: priprema planske dokumentacije za lokalnu infrastrukturu, podrška razvoju lokalnih proizvoda i preradnih kapaciteta i razvoj turističke infrastrukture.

Organizovan forum partnera za izradu Plana razvoja grada Kraljeva d0 2030.godine

Grad Kraljevo je saglasno Zakonu o planskom sistemu pokrenuo izradu Plana razvoja za period 2022-2030. Plan predstavlja najviši strateški dokument na lokalnom nivou, kojim se definišu razvojni prioriteti grada Kraljeva.

U cilju unapređenja transparentnosti i obezbeđivanja participacije zainteresovanih strana u svim fazama planiranja, organizovan je sastanak partnerskog Foruma, kao konsultativnog tela kojie uključuje sve zainteresovane strane.

Održan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva o ugroženim kategorijama stnovnika

U Evergrin klubu je 22.11.2022.godine organizovan konsultativni sastanak Foruma građana Kraljeva na temu “Ugrožene kategorije stanovnika – mladi, osobe sa invaliditetom, Romi, seoske žene”.

Tokom sastanka je pripremljena analiza internih kapaciteta i okruženja u kojem organizcije civilnog društva deluju na unapređenju položaja ugroženih kategorija stanovnika.

Promovisan Forum građana Kraljeva

Forum građana Kraljeva je 14.11.2022.godine organizovao sastanak sa svim zainteresovanim udruženjima sa teritorije Kraljeva, a u cilju promocije Foruma, razmatranja mogućnosti za uključivanje novih članica i definisanje modela sardnje. Zainteresovanim organizacijama su prezentovani ciljevi Foruma i ključne oblasti delovanja.

Embassy of Finland
EU
The World Bank
Evropski progres
Kingdom of Netherlands
Ministarstvo pojoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Norwegian Embassy
FAO
UN Habitat
UNDP
UNOPS
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
SEKO